Skip to content

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

AΝΕΡΓΟΙ / – ΕΣ

Στην κατηγορία των ανέργων, που έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις Ενέργειες του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ και υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, συμπεριλαμβάνονται:

 • Νέοι άνεργοι, από 15-24 ετών, οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πριν την συμπλήρωση 6 μηνών ανέργίας
 • Άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών)
 • Μακροχρόνια άνεργοι, (δηλ. άνεργοι άνω των 50 ετών, απόφοιτοι δημοτικού ή άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, μετανάστες κλπ)
 • Ανενεργοί/ές (άτομα εκτός αγοράς εργασίας)
 • Άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι
 • Γυναίκες
 • Άτομα που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Στην παρούσα φάση υλοποιούνται οι ενέργειες :

Περίοδος Υλοποίησης : 09/2011 – 03/2013

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα:

 • Περιλαμβάνει ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων για 3 μήνες τουλάχιστον σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, με απολαβές τουλάχιστον 70 ημερομισθίων.
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια7.500 ατόμων συνολικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. για την προαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 • Η υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης σε επαγγέλματα της “πράσινης οικονομίας” που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας:
  • στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητάς του
  • στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
  • στον περιορισμό κατανάλωσης νερού, ενέργειας και υλικών
  • στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και την απομάκρυνση των αποβλήτων
  • στη μείωση της χρήσης του άνθρακα στην οικονομία
 • Η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training experience).
 • Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε συνδυασμό με τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, η οποία συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων.
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.
 • Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, με τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο
  • το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται ως εξής:

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 “Σύγκλιση”, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 “Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση” όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός: 52.300.000 €,αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία). Συνολικός προϋπολογισμός: 38.400.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός :3.900.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 306 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα “πράσινα επαγγέλματα”.

Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων:

Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:

 • Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
 • Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
 • Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
 • Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
 • Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λ.π.
 • Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα

 • Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον  οικιακές συσκευές
 • Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
 • Αειφορική παραγωγή ενέργειας
 • Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
 • Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές)συμπεριλαμβάνονται:

 • Εμπόριο πράσινων προϊόντων
 • Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
 • Οικοτουρισμός
 • Δραστηριότητες οικοξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται:

■ πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας 

■ παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

■ υποχρέωση πρόσληψης 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης) σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το πέρας του προγράμματος.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα 25 άτομα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.  

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. 

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες. Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, οι δαπάνες διατροφής και η διαμονή, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε άλλο νομό, καθώς και όπου αυτό απαιτείται από το ΕΣΔΕΚ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), για την παραπομπή τους στα ΚέντραΕπαγγελματικής Κατάρτισης και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για την τελική επιλογή.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας.
 • Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

 

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά Τύπο και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα εδώ

Περίοδος Υλοποίησης : 09/2011 – 03/2013

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτιση στον τουρισμό:

 • Περιλαμβάνει ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που προέκυψαν από την ανίχνευση των αναγκών κατάρτισης στον τουριστικό τομέα, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας με εξειδικευμένες δεξιότητες κατάλληλες για την απασχόληση σε τουριστικά επαγγέλματα.
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα “τουριστικών επαγγελμάτων” σε επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων για 3 μήνες τουλάχιστον σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, με απολαβές τουλάχιστον 70 ημερομισθίων.
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 3.600 ατόμων συνολικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε συνδυασμό με τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων.
 • Η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training experience).
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.
 • Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης με τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα του τουρισμού έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο
  • το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται ως εξής:

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 “Σύγκλιση”, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 “Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση” όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός: 25.900.000 €,αριθμός ωφελουμένων: 2.055 άτομα
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία). Συνολικός προϋπολογισμός: 16.500.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 1.310 άτομα
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός :3.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 235 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, που συνδέονται με τους τομείς που ακολουθούν:

 • Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως (αγροτουρισμός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, τουρισμός φύσης)
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων – εκδρομών, κλπ.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται:

■ πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας 

■ παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

■ υποχρέωση πρόσληψης 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης) σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης) μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το πέρας του προγράμματος.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα 25 άτομα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.

Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, οι δαπάνες διατροφής και η διαμονή, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος, καθώς και όπου αυτό απαιτείται από το ΕΣΔΕΚ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη  ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για την τελική επιλογή.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

 

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά Τύπο και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα εδώ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στοχεύουν στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, στην υποστήριξη ένταξης στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων και στη μείωση περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της απασχόλησης, της ανεργίας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ενσωμάτωση των αρχών της μη διάκρισης και προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο βαθμό που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλες τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού με στόχο την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού.

Στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων συμπεριλαμβάνονται:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Παλιννοστούντες
 • Μετανάστες
 • Πρόσφυγες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Αιτούντες άσυλο
 • Θύματα trafficking και θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
 • Ανήλικοι παραβάτες
 • Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
 • Άστεγοι
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Οι δράσεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» πραγματοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την βιώσιμη ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων και των ατόμων με αναπηρίες στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω:

 • Παροχής συμβουλών και κατάρτισης προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες των μειονεκτούντων και ανάπηρων ατόμων.
 • Παροχής διεξόδων προς την ένταξη και την είσοδο στην απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας για μειονεκτούντα και ανάπηρα άτομα στην κοινωνική οικονομία.
 • Υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των μειονεκτούντων και ανάπηρων ατόμων
 • Αύξησης της συμμετοχής των μεταναστών στην απασχόληση και μ’ αυτόν τον τρόπο ενίσχυσης της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Προς το παρόν, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. έχει αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων:


ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Περιλαμβάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις που εστιάζονται ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και  αφορούν στην παροχή ενεργειών : 
  • Προκατάρτισης και
  • Κατάρτισης, η οποία αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων
 • Συνδέει τις ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με την υποχρεωτική τοποθέτηση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
 • Συμβάλλει στην κατάρτιση συνολικά 8.200 ωφελουμένων,  στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή 1.200 Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)απεξαρτημένων άτομων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και οι φυλακισμένοι
 • Υλοποιείται από τους ακόλουθους Φορείς :
  • τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
  • τα πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι ωφελούμενοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι προέρχονται από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως:

 • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση
 • Μετανάστες, άτομα με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Παλιννοστούντες, θύματα trafficking, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
 • Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
 • Οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες
 • Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια και
 • Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Ωφελούμενοι από τις ενέργειες μπορούν να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ (εφόσον πληρούν τις φορολογικές προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα κατάρτισης).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των παρεμβάσεων αποτελείται από την Προκατάρτιση και την Κατάρτιση.

ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η προκατάρτιση θα περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανέργων, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακολούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ιδιαίτερης κατηγορίας ωφελουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος προκατάρτισης είναι 100 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες.

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η κατάρτιση αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και την πρακτική άσκηση. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης αποτελεί το 20% μέχρι 50% του συνόλου των ωρών του προγράμματος.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης εστιάζεται σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 2. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
 3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 8. ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η ελάχιστη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) είναι οι 300 ώρες και η μέγιστη 450 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών προκατάρτισης και κατάρτισης δεν υπερβαίνει τις 550 ώρες.

Αναφορικά με τα αμιγή τμήματα κατάρτισης των ΑμεΑ και των απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, η ελάχιστη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 400  – 600 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών προκατάρτισης και κατάρτισης δεν υπερβαίνει τις700 ώρες.

Ο αριθμός των ωφελουμένων κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα20 άτομα, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων που αντιστοιχεί σε κάθε αμιγές πρόγραμμα κατάρτισης γιαάτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση και οροθετικούς είναι τουλάχιστον 5 και δεν υπερβαίνει τα 15 άτομα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή φορείς, που έχουν δυνατότητα πρόσληψης των καταρτιζομένων και σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε χώρους που βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό από το Νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, πάντοτε εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων που συμμετέχουν στα αμιγή τμήματα για ΑμεΑ καιαπεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή φορείς που βρίσκονται στον Νομό όπου υλοποιήθηκε η θεωρητική κατάρτιση ή
 • σε πιστοποιημένα (από το ΕΚΕΠΙΣ) ή θεσμοθετημένα επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. εργαστήρια Σχολών), τα οποία έχουν συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης, σε περίπτωση που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων καθιστούν δυσχερή την υλοποίησή της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις ή φορείς, το ίδιο ισχύει και για τους φυλακισμένους.

Η πρακτική άσκηση των φυλακισμένων – καταρτιζομένων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί είτε σε πιστοποιημένα/ θεσμοθετημένα επαγγελματικά εργαστήρια των σωφρονιστικών καταστημάτων είτε στο χώρο της σχολικής δομής της φυλακής, κατόπιν μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχήςσυστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων υπέρ των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα υποχρεωτικής η πρόσληψης από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής.

Η πρόσληψη αυτή ακολουθεί τις ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης  και  πρακτικής άσκησης και πραγματοποιείται σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης.

Πρόκειται για την υποχρεωτική τοποθέτηση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας, σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια(πλήρους απασχόλησης).

Η υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Νομό υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ή σε άλλο Νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Εξαίρεση αποτελούν οι καταρτιζόμενοι ΑμεΑ που συμμετέχουν σε μικτά τμήματα, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε διαφορετικό Νομό από το Νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης.

Στην υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση δεν προβλέπεται η συμμετοχή των καταρτισθέντων στα αμιγή τμήματα των ΑμεΑ και των απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και τα τμήματα των φυλακισμένων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι παρεμβάσεις που αφορούν στους φυλακισμένους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και των Εξειδικευμένων Κέντρων με τα σωφρονιστικά καταστήματα που διαθέτουν Σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) καθώς και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Οι άνεργοι των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ μικτό ανά ώρα προκατάρτισης – κατάρτισης.

Ειδικότερα, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ μικτά ανά ώρα προκατάρτισης –κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν  στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
 • Απεξαρτημένα άτομα ή Άτομα υπό απεξάρτηση
 • Οροθετικοί

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι καταρτιζόμενοι έχουν υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης των ενεργειών προκατάρτισης καικατάρτισης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών αποτελεί 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τους καταρτιζόμενους μέλη των ομάδων στόχου των ΑμεΑ ή άτομων απεξαρτημένων/υπό απεξάρτηση ή οροθετικών, το όριο απουσιών αυξάνεται μέχρι το 20% του συνολικού χρόνου. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών γίνεται περικοπή του συνόλου του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και τα Εξειδικευμένα Κέντρα αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια της προκατάρτισης/κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες. Επίσης, καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/και τα Εξειδικευμένα Κέντρα, ή οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και φορείς πρακτικής άσκησης αναλαμβάνουν τις ενδεχόμενες δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, τη διατροφή των καταρτιζομένων κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθώς και τις τυχόν δαπάνες διαμονής, όπου αυτό απαιτείται, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε άλλο Νομό, (σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ
Οι προαναφερόμενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συγχρηματοδοτούνται με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Συνολικός προϋπολογισμός: 42.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 4.041 άτομα
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Συνολικός προϋπολογισμός: 36.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 3.540 άτομα
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Συνολικός προϋπολογισμός: 7.000.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 633 άτομα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο
  • Είναι άνεργοι και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους
  • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή/ και στα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η συμπλήρωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία ή τα απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση πραγματοποιείται από τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης.
 • Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων ανέργων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως π.χ. οι φυλακισμένοι πραγματοποιείται σε συνεργασία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η παρέμβαση.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων των ενεργειών κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι  μπορούν να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Σχετικά Έγγραφα εδώ

 

Section 1
Section 2
Section 3